top of page

Arbetsliv

"Spara hörsel för livet"

Buller är ett av det vanligaste arbetsmiljöproblemen på svenska arbetsplatser. Buller kan ge nedsatt hörseln, tinnitus, ökad ljudkänslighet, sänkt arbetsprestation, svår trötthet, stress och andra symtom som är kopplade med stress.

Att dagligen utsättas för höga ljud påfrestar hörsel, ibland är ljud så höga att hörseln blir skadad. Konsekvenserna vid en hörselskada kan vara mer besvärande än vi tror.

 

Hörselsinnet har en viktig betydelse i kommunikation och samspel med andra människor eftersom största delen av kommunikationen mellan människor sker med ljud. Det är inte bara det talade språket utan också larm och signaler för varseblivning som är ett skydd för en eventuell fara. När vi får svårigheter att samspela med andra människor blir vardagen mer komplex och det uppstår nya okända svårigheter att brottas med.

En hörselnedsättning kan begränsa och det kan vara svårt att fortsätta vara delaktig och aktiv på samma sätt som tidigare. Det krävs en betydligt större ansträngning att uppfatta och tolka tal och andra ljud vid en hörselnedsättning. Fritiden kan bli en ofrivillig tid för enbart vila och återhämtning. Svår trötthet, depression och social isolering är konsekvenser som är mer vanliga än vi tror.

AdobeStock_519741583.jpeg
AdobeStock_52540711_edited.jpg

Att hushålla med "orken" i arbetslivet kan vara en strategi att använda sig av, vi benämner det "Friskfaktorer"

Friskfaktor 1: Liten (eller lagom) psykisk belastning i livssituationen - balans ur ett psykiskt perspektiv

Friskfaktor 2: Goda arbetsförhållande

Friskfaktor 3: Lagom hörselkrävande hörselsituation

Friskfaktor 4: Lagom kognitivt krävande arbetsuppgifter

Friskfaktor 5: God hörselrelaterad hälsa

Friskfaktor 6: Mindre fysisk smärta

"Vi har bara ett par öron och de ska räcka livet ut"

Statistik som presenteras i Hörselskadades riksförbund

HRFs årsrapport 2014, visade att en av tio hörselskadade i yrkesverksam ålder, 20-64 år, ansåg sitt allmäntillstånd vara dåligt eller mycket dåligt (SCB 2011-2012). Dålig allmänhälsa och förtidspension var dubbelt så vanlig bland hörselskadade som i hela befolkningen. Situationen var särskilt allvarlig för hörselskadade kvinnor. Bland dem var ohälsa nästan tre gånger så vanlig och förtidspension nästan dubbelt så vanligt som bland kvinnor i hela befolkningen.

I försäkringskassans statistik anges hörselnedsättning sällan som orsak till sjukskrivning och förtidspension. Detta beror på att det sällan är hörselnedsättningen i sig som innebär hälsoproblem, det är istället konsekvenserna av hörselskadan som kan påverka hälsan negativt. Att under lång tid behöva "slita" för att uppfatta vad som sägs på jobbet och på fritiden kan leda till stress- och utmattningssymtom, kronisk värk och andra hälsoproblem.

"Örebroforskare får 2,8 miljoner från Forte" (pressmeddelande 2016-11-03)

Att förebygga hörselskador i arbetet är lagstadgat. Det är arbetsgivarens skyldighet att ljudsanera miljön så långt det är möjligt och som sista åtgärd tillhandahålla hörselskydd när det krävs. Buller - Arbetsmiljöverket (av.se)

Mottagning Helsingborg
073-502 70 95

Mottagning Höör
073-234 51 72

Vår nya integritets- och sekretesspolicy träder i kraft från den 25 maj 2018. Klicka här för mer information.
© 2024Audionomcentrum.
bottom of page